عشق

عشق جز بخشش خدایی نیست      این به سلطانی و گدایی نیست

هرکه او بر نخیزد از سر سر                عشق را با وی آشنایی نیست 

عشق وقف است بر دل پر درد             وقف در شرع ما بهایی نیست 

هر که را باز عشق صید کند               بازش از چنگ او رهایی نیست

کار آن کس که عاشقی ورزد               به جز از عین  بی نوایی نیست

چون رسیدم به نزد آن معشوق              کار جز عیش و دلگشایی نیست

                             هرچه عطار گوید از سر عشق

                             به یفین دان که جز عطایی نیست  

/ 3 نظر / 38 بازدید
هنرمند

دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید زیر آوار مانده باشد کرمانشاه هموطنان همچنان منتظر دستان سخاوتمند شما هستیم [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]